Stanovy

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Čerčany, z.s.

 

Článek I
Základní ustanovení

 

 1. Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Čerčany, z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ Čerčany a dalších fyzických i právnických osob (dále jen „rodiče“) ve smyslu §§ 214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kteří se zajímají o výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj dětí.
 2. Spolek hájí práva a zájmy dětí.
 3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy a jiných organizacích, včetně náboženských.
 4. Spolek je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 
 

Článek II
Název

 

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Čerčany, z.s., zkratka SRPDŠ Čerčany, z.s.

 
 

Článek III
Sídlo

 

 1. ZŠ Čerčany, Sokolská 180, 257 22 Čerčany
 2. IČ: 26609185

 
 

Článek IV
Hlavní činnosti spolku

 

 1. Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli, zejména:
  • péče o zkvalitnění provozních a výukových podmínek ZŠ Čerčany
  • seznamování vedení ŽS Čerčany s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
  • seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly ZŠ Čerčany
  • účinná pomoc ZŠ Čerčany při plnění jejího poslání
 2. Spolupráce se ZŠ Čerčany při organizování soutěží, koncertů, zájezdů a kulturních, sportovních, společenských a školních akcí pro děti a pro rodiče.
 3. Finanční podpora žáků a aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod.).
 4. Pomoc při zajištění provozu a nákupu vybavení učeben a dalších prostorů ZŠ, finanční, materiálová, manuální pomoc v rámci možnosti Spolku.
 5. Nabídka širšího výběru aktivit a zřizování dalších zájmových skupin a kroužků.
 6. Spolupráce s obecními úřady, školským úřadem, orgány státní správy a místními spolky.
 7. Navázání spolupráce se zahraničními spolky stejného zaměření.

 
 

Článek V
Členství a orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze.
 2. Statutárním orgánem Spolku je výbor, který má minimálně pět a maximálně 15 členů. Členy výboru volí členská schůze. Funkční období výboru je jednoleté.
 3. Členská schůze schvaluje návrh změny výše členského rodičovského příspěvku na školní rok, vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti Spolku, ke změně stanov, k personálnímu složení výboru, podává podněty či návrhy na změny fungování Spolku.
 4. Členství ve Spolku vzniká přijetím za člena na základě podané písemné (individuální či hromadné) přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku.
 5. Členem Spolku může být i právnická osoba nebo fyzická osoba, která momentálně není rodičem žáka ZŠ Čerčany, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet
 6. Členové Spolku vyjádří svůj souhlas se stanovami podpisem při zaplacení členských příspěvků a tímto podpisem i stvrzují, že budou jednat v souladu s těmito stanovami.
 7. Výbor může přijmout osobu, která je významnou osobností, za čestného člena Spolku. Čestné členství je časově omezeno na dobu funkčního období výboru, který toto členství udělil.
 8. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení nebo jeho vyloučením dle §§ 239 a 240 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě uvedené v čl. VII odst. 1 těchto stanov.
 9. Výbor, který je složen výhradně z členů Spolku, členství ve výboru je neplacené. Výbor projednává a zajišťuje realizaci plánu činnosti Spolku, změny stanov, sestavuje rozpočet na roční období, předkládá členské schůzi roční zprávu o činnosti a hospodaření, navrhuje členské schůzi výši ročního příspěvku ke schválení. Výbor zasedá dle potřeby a na jednání může přizvat zástupce ZŠ Čerčany.
 10. Členové výboru si volí předsedu, místopředsedu a dle potřeby příp. další funkcionáře (např. kontrolní komisi). Předseda a místopředseda je oprávněn jednat jménem Spolku, a to každý samostatně, ve všech záležitostech Spolku a v souladu s platnými právními předpisy. O svých veškerých právních jednáních je předseda a místopředseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.

 
 

Článek VI
Členská schůze

 

 1. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka.
 2. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku.
 3. Náhradní zasedání členské schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku.
 4. Pozvánku na zasedání členské schůze (náhradní zasedání členské schůze) výbor oznamuje těmito způsoby:
  • oznámením ve Sdělení rodičům
  • vyvěšením na www stránkách školy ZŠ Čerčany
  • emailem

 
 

Článek VII
Členský příspěvek a seznam členů

 

 1. Členský příspěvek na příslušný školní rok je splatný vždy nejpozději k 31. 12., pokud není statutárním orgánem tato lhůta prodloužena. Nezaplacením příspěvku do uvedeného data členství zaniká.
 2. Zápisy a výmazy v seznamu členů je oprávněn provádět pouze předseda nebo místopředseda Spolku. Seznam členů je neveřejný a je aktualizován vždy v případě jeho změny, a to bez zbytečného odkladu.

 
 

Článek VIII
Práva a povinnosti členů

 

 1. Členství zavazuje každého člena k placení ročních členských příspěvků.
 2. Člen je povinen dodržovat stanovy Spolku.
 3. Člen má právo na požádání nahlédnout do přehledu příjmů a výdajů Spolku.
 4. Člen má právo volit a být volen do výboru Spolku.
 5. Člen má právo se aktivně podílet na činnosti Spolku.
 6. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádný. S výjimkou placení členského příspěvku, který je u čestného člena dobrovolný.

 
 

Článek IX
Zásady hospodaření

 

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými formou:
  • členských příspěvků členů Spolku
  • dobrovolných darů členů Spolku
  • darů sponzorů
  • dotací od obce
  • výnosů z akcí pořádaných Spolkem nebo ve prospěch Spolku
  • dotací a grantů podaných Spolkem
  • příspěvků z veřejných rozpočtů
 2. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně Spolku a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu.
 3. Výdaje jsou určeny na materiální a finanční pomoc ZŠ Čerčany a jejím žákům.
 4. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně, dle zákonných předpisů a vlastního rozpočtu.
 5. Právo disponovat s finančními mají pouze předseda a místopředseda a to každý samostatně. O svých veškerých právních jednáních je předseda a místopředseda povinen bez zbytečného odkladu informovat výbor.
 6. Výbor předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku min. 1x ročně členské schůzi.
 7. Kontrola hospodaření je prováděna kontrolní komisí min. 1x ročně, je-li komise ustanovena. O výsledku informuje tato komise výbor Spolku a její zpráva je součástí zprávy o činnosti a hospodaření pro členskou schůzi.

 
 

Článek X
Zánik spolku

 

 1. O zrušení Spolku, příp. o jeho fúzi s jiným spolkem, rozhoduje členská schůze.
 2. V případě zániku Spolku provede zvolený likvidátor likvidaci Spolku. Likvidační zůstatek je likvidátorem nabídnut spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci Čerčany.

 

 

Článek XI
Závěrečná ustanovení

 

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.
 2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí a plně nahrazují stanovy Spolku ze dne 13. 11. 2002.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného rejstříkového soudu příp. datem registrace u MV ČR (dle toho, co nastane dříve).
 4. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou uloženy v sídle Spolku.