Shrnutí roku 2016

Milí rodiče a přátelé!

Díky aktivitě učitelů naší školy i vychovatelek ze školní družiny, kteří se snaží realizovat co nejvíce akcí, sportovních, vědomostních, recitačních a podobně, jsme od začátku roku 2016 mohli přerozdělit více jak 36 tisíc Kč.
Část aktivit byla financovaná z rodičovských příspěvků a část z dotace obce Čerčany.
K polovině prosince 2016 je na transparentním účtu Spolku téměř 30 tisíc Kč.

Činnost Spolku v roce 2016 spočívala v přerozdělování získaných financí směrem k žákům ZŠ Čerčany. Zájem rodičů, členů aktivně se podílet na formování Spolku, na dění v něm a v jeho bezprostředním okolí není patrný. I proto jsme v listopadu realizovali dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat smysluplnost existence Spolku. Měli jste možnost vyjádřit se k aktivitám realizovaným a financovaným Spolkem, ke způsobu práce Spolku i jeho prezentaci navenek a tím se spolupodílet na utváření budoucí podoby Spolku. Výsledky šetření naleznete zde.

Nezájem členů o dění ve Spolku přetrvává delší dobu, problémem je nízká účast na členských schůzích Spolku (poslední členské schůze SRPDŠ dne 8. 12. 2016 se zúčastnili 3 rodiče), nízká nebo žádná participace na jeho aktivitách. Spolek má v současnosti cca 80 členů, jejich počet kolísá podle zaplacených/nezaplacených členských příspěvků. Jde zejména o rodiče žáků na 1. stupni ZŠ Čerčany. Spolek má snahu hradit aktivity všech žáků rovnoměrně, čímž dochází k situaci, že z členských příspěvků rodičů žáků prvního stupně jsou hrazeny i aktivity druhého stupně.
Uvidíme, co nám přinese rok 2017.

Přejeme Vám v míru prožitý vánoční čas, ať jsou pro Vás hezké adventní chvíle možností pobýt s rodinou, s dětmi.

Bohaté Vánoce a vše dobré do nového roku!
Členové Výboru Spolku