Jednací a hlasovací řád

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD SROMÁŽDĚNÍ SRPDŠ při ZŠ ČERČANY

 

Článek I.

 Jednací řád

  1. Jednání Shromáždění členů občanského sdružení SRPDŠ při ZŠ Čerčany zahajuje předseda občanského sdružení (dále jen sdružení), který Shromáždění zároveň řídí až do zvolení předsedy Shromáždění. Při zahájení Shromáždění oznámí předseda sdružení, které osoby navrhl za předsedu a zapisovatele Shromáždění, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů (skrutátory).
  2. Předseda Shromáždění (dále jen „předseda“) otevírá a uzavírá rozpravu a uděluje či odnímá slovo. Po zahájení Shromáždění je předseda oprávněn otevřít rozpravu ke každému bodu jednání.
  3. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být člen sdružení přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předseda. Předseda má povinnost přerušit vystoupení člena sdružení za účelem upozornění, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu jednání či dokonce s programem jednání vůbec nesouvisí, nebo že délka příspěvku přesáhla dobu 3 minut. Poté má předseda povinnost vyzvat člena sdružení, aby se držel projednávaného bodu programu či ukončil své vystoupení. Po druhé výzvě je předseda povinen tomuto členu sdružení odejmout slovo a učinit potřebná organizační opatření sledující další řádné pokračování Shromáždění. Předseda je dále povinen členu sdružení odejmout slovo, jestliže jsou jeho vystoupením hrubým způsobem narušovány zásady slušného chování.
  4. Při opuštění prostor, ve kterých se Shromáždění koná, je člen sdružení povinen zaregistrovat svůj odchod u příslušného skrutátora.

 

 Článek II.

Hlasovací řád

  1. Na Shromáždění se hlasuje nejprve o návrzích předsedy Shromáždění, a to včetně návrhů usnesení. Neuplatní-li předseda svůj návrh nebo není-li návrh schválen, hlasuje se o případných návrzích členů sdružení, a to v pořadí, v jakém byly uplatněny. Návrh musí být určitý a formulován jako hlasovatelný a vykonatelný, jinak není považován za návrh. Je-li schválen jeden návrh ve stejné věci, o ostatních návrzích se již nehlasuje. Hlasování probíhá na výzvu a pod řízením předsedy.
  2. Členové sdružení hlasují zvednutím ruky. Hlasovat je nutné tak dlouho, než skrutátoři provedou jejich odečet. Výsledky hlasování oznámí skrutátor ihned po ukončení hlasování.
  3. O všech návrzích se hlasuje volbou "PRO“ , „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“. Konečné výsledky hlasování budou vypočítány k aktuálnímu stavu přítomných členů sdružení. 

Tento Jednací a hlasovací řád je k dispozici v prostorách konání Shromáždění.

Top